Kielikylpyopetus on menetelmä, jossa vierasta kieltä käytetään tarkoituksellisesti lapsen ympäristössä.

Kielikylpy perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin aikanaan on omaksunut äidinkielen eli kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä todellisissa viestintätilanteissa.

Hansassa tavoitteena on että lapsi oppii englannin kielen ilman, että hänen äidinkielensä kärsii. Huoltajien puhuman kielen merkitys korostuu lapsella, joka on kielikylpypäiväkodissa. Huoltajien tuleekin huomioida rikkaan kielen käyttäminen arkitilanteissa. Toisinaan vanhemmat pohtivat tulisiko kotonakin käyttää englannin kieltä, jotta lapsi oppisi kielen nopeammin. Vastaus on ei. Lapsen kanssa tulee käyttää kotona äidinkieltä/kotikieliä. Kannattaa muistaa, että äidinkieli on lapsen tunnekieli.

Hansan päiväkodissa noudatetaan Espoon varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmaa. Lapset hakeutuvat Hansasta esiopetusvuoden jälkeen kaksikieliseen-/ englanninkieliseen opetukseen tai suomenkieliseen lähikouluun. Huolimatta koulupolusta, todennäköisesti kaikki lapset hyötyvät kielikylpypäiväkodissa oppimastaan kielestä myöhemmin elämässään.

Kielen omaksuminen

Kielen oppiminen päiväkodissa aloitetaan leikinomaisesti ja toiminnallisesti. Lapsi ymmärtää opettajan puheen, kun asioita havainnollistetaan esimerkiksi kuvien tai pantomiimin avulla tai kun viestit liittyvät toistuviin tilanteisiin, joissa itse tilanne antaa mahdollisuuden päätellä viestin keskeinen sisältö. Esimerkiksi aamupiireissä, ruokailussa tai pukeutumisessa toistuvat samat fraasit, jotka lapsi oppii nopeasti. Lapset alkavat vähitellen jäljitellä opettajan viestejä oma-aloitteisesti tai opettajan kannustuksesta. Lasten välillä on suuriakin eroja siinä, miten nopeasti he alkavat oma-aloitteisesti käyttämään englantia.

Tavoitteet

Kielikylvyssä yhteistyö lasten vanhempien ja päiväkodin henkilöstön kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vanhempien ja henkilökunnan on hyvä pohtia lapsen kielellisiä tavoitteita yhdessä. Lapsi tarvitsee erityisen paljon kodin tukea ja kannustusta oman äidinkielensä kehittymisessä. Huoltajien kannattaa tarkkailla etteivät lapsen käyttämät kielet sekoitu vaan että sanavarasto laajenee myös äidinkielessä.

Tavoitteenamme on antaa lapselle mahdollisimman korkeatasoinen taito englannin kielessä. Tärkeää on myös tutustuttaa lapset erilaisiin kulttuureihin. Päiväkodissamme juhlitaan englanninkielisten kulttuurien suuria juhlapäiviä, joita ovat mm. Halloween, St. Patrick´s Day ja Valentine´s Day. Emme kuitenkaan unohda suomalaiseen kulttuuriin liittyviä juhlapäiviä kuten Kalevalanpäivää, vappua ja itsenäisyyspäivää. Juhlimme myös esimerkiksi pääsiäistä ja joulua, mutta näissä kunnioitamme toki perheiden vakaumusta. O

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Noudatamme Espoon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa sekä niiden taustalla olevia lakeja. Opetuksessamme pyrimme sensitiivisyyteen ja huomioimme lasten yksilölliset tarpeet, – tavoitteet sekä mielenkiinnon kohteet. Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetussuunnitelman laatimisesta sekä päivittämisestä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Linkki Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan: https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/Varhaiskasvatussuunnitelma

Linkki Espoon esiopetussuunnitelmaan: https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Esiopetus/Lapsi_esiopetuksessa/Esiopetuksen_suunnittelu_ja_toteutus