Kielikylpy

image

Kielikylvystä on tapana puhua etenkin silloin, jos ryhmän kielellinen tausta on samantapainen: kaikilla lapsilla on sama äidinkieli eivätkä he kuule kotona kielikylpykieltä. Kielikylvyn periaatteisiin kuuluu se, että opettaja ymmärtää lasten äidinkieltä, mutta käyttää aktiivisesti vain kielikylpykieltä.


Kielikylvyssä käytetään kaikkia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä yleistavoitteita. Niiden lisäksi pyritään erityistavoitteeseen eli lapsen valmistamiseen kohdekielellä opiskelemiseen koulussa. Kaikki lapset eivät hakeudu esikoulusta englanninkieliseen perusopetukseen. Heille kielikylvyn erityistavoitteena on luoda innostus kieliin, kiinnostus kulttuureihin sekä uteliaisuuden ja ennakkoluulottoman asenteen syntyminen.

 

Kielen omaksuminen

Kielen oppiminen päiväkodissa aloitetaan leikinomaisesti ja toiminnallisesti. Lapsi ymmärtää opettajan puheen, kun asioita havainnollistetaan esimerkiksi kuvien tai pantomiimin avulla tai kun viestit liittyvät toistuviin tilanteisiin, joissa itse tilanne antaa mahdollisuuden päätellä viestin keskeinen sisältö. Opettaja siis suunnittelee viestinsä siten, että niissä tulee esiin ja toistuu toiminnan sekä opetuksen kannalta keskeinen sanasto.


Kieltä opitaan myös keskustelun, satujen, lorujen, laulujen ja draaman avulla. Aikuisen tulee olla vastaanottavainen lapsen palautteelle ja muokata opetustilanteita lasten kiinnostuksen mukaan. Lapset alkavat vähitellen jäljitellä opettajan viestejä oma-aloitteisesti tai opettajan kannustuksesta. Lasten välillä on suuriakin eroja siinä, miten nopeasti he pyrkivät oma-aloitteisesti käyttämään englantia.
Kielikylpykielen omaksuminen alkaa päivittäisten fraasien omaksumisella ja niiden käytön aloittamisella. Aamupiirit ovat kielikylpypäiväkodissa hyvin merkityksellinen aloitus päivälle: sanastoa opetellaan kaikkia aistikanavia hyväksi käyttäen.


Kielikylvyssä kielelliset tavoitteet ovat lisänä kaikkein arkisimmissakin toiminnoissa, jopa wc-käynneissä. Lasten omista ajatuksista ja tapahtumista kertominen ja muu tarinointi saa kuitenkin jatkua pitkään omalla äidinkielellä.

image

Tavoitteet

Kielikylvyssä yhteistyö lasten vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vanhempien ja henkilökunnan on hyvä pohtia lapsen kielellisiä tavoitteita yhdessä. Lapsi tarvitsee erityisen paljon kodin tukea ja kannustusta oman äidinkielensä kehittymisessä.


Kielikylvyn pitkän tähtäimen tavoitteena on luonnollisesti mahdollisimman korkeatasoinen taito englannin kielessä. Tärkeää on myös tutustuttaa lapset erilaisiin kulttuureihin ja ohjata hyväksymään erilaisuutta. Päiväkodissamme juhlitaan englanninkielisten kulttuurien suuria juhlapäiviä, joita ovat mm. Halloween, St. Patrick´s Day, Valentine´s Day ja Thanksgiving.


Lasten taustat otetaan huomioon ja niitä kunnioitetaan juhlimalla myös heille tärkeitä päiviä. Näin toivomme rakentavamme lapsille pohjan, jonka avulla he innostuisivat ennakkoluulottomasti vieraista kielistä ja uusista ihmisistä. Toivomme aikaisen kielen oppimisen vapauttavan itseilmaisua niin, että lapsilla säilyisi humoristinen ja kepeä asenne itseäänkin kohtaan läpi koko elämän.